Bygglov, marklov, rivningslov


Allmänt

Bygglov är ett skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. Om du inom detaljplanelagt område planerar att riva en bygglovspliktig byggnad eller delar av den krävs oftast ett rivningslov. Marklov krävs för omfattande marknivåändringar inom detaljplanelagt område.


Bygglovsbefriade åtgärder

För en- och tvåbostadshus och fritidshus är det inte alla byggnadsprojekt som kräver bygglov.


Förhandsbesked

Förhandsbesked är en enklare form av bygglovsprövning och kan sägas vara ett förstadium till bygglov. Genom ett förhandsbesked kan kommunen meddela om en byggnad eller annan anläggning kan tillåtas på viss plats, detta utan att göra en fullständig bygglovsprövning. Ofta saknas exempelvis slutgiltiga ritningar på byggnaden vid en förhandsbeskedsansökan. Om miljö- och byggnämnden tillåter något genom ett förhandsbesked binder nämnden upp sig till beslutet under två års tid. Bygglov kan då inte nekas i de delar som redan prövats genom förhandsbeskedet. Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår dock till bygglovsprövningen.

 

Avgifter

Avgift för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, godkännande av avloppsanläggning med mera tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Observera att kommunen har rätt att ta ut avgift även vid ett avslag.

 

Så här går kommunens handläggning av bygglov till

 

Skriv ut: