Färdigställandeskydd


Vid nybyggnad eller om- och tillbyggnad av bostäder krävs normalt ett färdigställandeskydd. Byggherren ansvarar för att detta finns om det krävs enligt lagen. Självbyggare är undantagna från kravet på färdigställandeskydd.

I plan- och bygglagen finns det krav på färdigställandeskydd.

Mer information om färdigställandeskydd finns på boverket.se

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare för en konsuments räkning utför arbeten som avser ett småhus. Färdigställandeskyddet består av en försäkring eller en bankgaranti. (Lagen om färdigställandeskydd 2014:227 1 §)

En- eller tvåbostadshus (småhus)

För småhus ska färdigställandeskydd finnas
1. vid  nybyggnad
2. vid tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant
skydd.

Undantag

För en- och tvåbostadshus krävs inte färdigställandeskydd för att anordna en skyddad uteplats i närheten av bostadshuset, anordna ett skärmtak eller uppföra en komplementbyggnad (så kallad friggebod) i omedelbar närhet av bostadshuset.

Byggnadsnämnden prövar behovet

Det är byggnadsnämnden som prövar behovet av ett färdigställandeskydd vid tillbyggnader och åtgärder som är anmälningspliktiga enligt plan- och byggförordningen. Om ett småhus inte ska användas för permanent bruk får byggnadsnämnden besluta att något färdigställandeskydd inte behövs. Vid behovsprövningen ska byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet. (Lagen om färdigställandeskydd 2014:227 3 §)

Byggherrens ansvar

Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det krävs ett sådant. (Lagen om färdigställandeskydd 2014:227 4 §)

 

Skriv ut: