Anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglag


En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder kan vara rivning, ändring och tekniska installationer. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter, så kallat attefallshus,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter, så kallat attefallshus,
 • tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea av ett en- eller tvåbostadshus eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

 

Om det i samband med åtgärder som avses under punkterna 1-4 kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

Handlingar till anmälan

I samband med att du lämnar in din anmälan vill vi även ha in förslag på kontrollansvarig (ej vid enkla ärenden), förslag till kontrollplan och en omgång ritningar som visar vad anmälan avser samt konstruktionsritningar.


Ärendets gång

Miljö- och byggenheten kallar eventuellt till tekniskt samråd när du lämnat in anmälan. Vid samrådet förs alltid protokoll och en kontrollplan presenteras. Syftet är att man efter samrådet ska ha underlag för att kunna ge ett startbesked. Det är först när du har fått ett startbesked som du kan påbörja arbetet. Om åtgärden startas utan startbesked utdöms en sanktionsavgift.

Skriv ut: