Föreningsstöd

Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet upp till och med 25 år.


Det finns två typer av ekonomiskt stöd:

 • stöd till idrottsverksamhet för barn och ungdom.
 • verksamhetsstöd till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd.

Kommunstyrelsen ansvarar för budgetering, fördelning och utbetalning av det ekonomiska stödet och att utvärdering genomförs. Det ekonomiska stödet betalas ut vid ett tillfälle per år.

Tillhandahållande av anläggningar:

Ansvar och skötsel av kommunens anläggningar har kommunstyrelsen.

Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar är möjlig. Ersättningen skall anpassas efter anläggningens typ och den verksamhet som bedrivs där. Hänsyn skall också tas till om verksamheten bedrivs året runt eller är säsongsbunden.

Skötsel av kommunens idrottsanläggningar ligger på Kultur- och fritid. Anläggningschef är Jörgen Andersson telefon: 0960-556 00 och Kultur- och fritidschef är Katarina Landstedt telefon: 0960-556 61. Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar har tidigare använts men just nu har kommunen egen drift av alla anläggningar. 

Tillhandahållande av lokaler och andra stöd:

Vissa kommunala lokaler tillhandhålls avgiftsfritt enligt särskilda regler antagna i kommunfullmäktige. Avtal kan träffas med förening om ersättning för viss prestation.

Riktlinjerna

Föreningsstödet skall användas för att uppnå kommunens fritidspolitiska mål.

Reglerna

Vem kan få föreningsstöd?

För att en förening ska komma i fråga för föreningsstödet ska följande grundvillkor vara uppfyllda:

 •  Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
 •  Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet deltar i föreningens  verksamhet.
 • Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.
 • Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:
  - ekonomiska föreningar - politiska föreningar - elevföreningar (gäller ej skol - IF) - trossamfund - stödföreningar (supporterklubbar m fl.) - föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet.

Följande stödformer tillämpas:

Tillgång till kommunala lokaler opch anläggningar

 • Ideella föreninga skall erbjudas tillgång till vissa av kommunens lokaler och anläggningar utan kostnad. Särskilda regler gäller.

Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet

65 % av budgetsumman avsätts till idrottsverksamhet och 35 % till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd.

 • Det ekonomiska stödet för idrottsföreningar baseras på det statliga LOK – stödet och kan erhållas efter inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Fördelningen av det kommunala bidraget görs utifrån varje förenings procentuella andel av föregående års statliga stöd.
 • De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år redovisar sina aktiviteter till kommunstyrelsen på samma sätt som man redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6 åringarna på samma sätt som det statliga stödet beräknas, med samma regler och belopp . Dessa summor läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och gör därefter uträkningen av varje förenings procentuella andel och fördelar det kommunala stödet med detta som grund.
 • Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kommunstyrelsen.

Ansökan om ekonomiskt stöd

Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 31 mars innevarande verksamhetsår.

Ansökan skall innehålla:

 •  föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive balansräkning
 •  utvärdering av föregående verksamhetsår  
 •  uppgifter om föreningen enligt den blankett som används 
 •  verksamhetsplan

Det kontanta stödet utbetalas senast 30 april.

Utvärdering

Utvärdering av verksamhet skall göras inför varje nytt ansökningstillfälle. Om det visar sig att föreningen inte genomfört sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet avräknas från kommande års stöd.

Skriv ut: