Föreningsstöd

Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet upp till och med 25 år.

Det finns två typer av ekonomiskt stöd:

*stöd till idrottsverksamhet för barn och ungdom

*verksamhetsstöd till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fördelning och utbetalning av det ekonomiska stödet och att utvärdering genomförs.

Det ekonomiska stödet betalas ut per kalenderår med ett - fyra utbetalningstillfällen beroende på bidragssumma
 

Tillhandahållandet av anläggningar:

Ansvar och skötsel av kommunens anläggningar ligger på kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen.
Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar bör eftersträvas. Ersättningen skall anpassas efter anläggningens typ och den verksamhet som bedrivs där. Hänsyn skall också tas till om verksamheten bedrivs året runt eller är säsongsbunden.

Tillhandahållande av lokaler och andra stöd:

Vissa kommunala lokaler tillhandhålls avgiftsfritt enligt särskilda regler antagna i kommunfullmäktige.
Avtal kan träffas med förening om ersättning för viss prestation.

Riktlinjerna

Föreningsstödet skall användas för att uppnå kommunens kultur- och fritidspolitiska mål.

REGLERNA

Vem kan få föreningsstöd?

För att en förening ska komma i fråga för föreningsstödet ska följande grundvillkor vara uppfyllda:

* Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.

* Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet deltar i föreningens verksamhet.

* Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.

* Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:

- ekonomiska föreningar
- politiska föreningar
- elevföreningar (gäller ej skol - IF)
- trossamfund
- föreningar knutna till svenska försvaret
- stödföreningar (supporterklubbar m fl.)
- föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet

Följande stödformer tillämpas:

Subventionerad uthyrning av kommunens lokaler

subventioneringsgraden av lokaler och anläggningar fastställs inför varje nytt budgetår.

Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet

65 % av budgetsumman avsätts till idrottsverksamhet och 35 % till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd.

*Det ekonomiska stödet för idrottsföreningar baseras på det statliga LOK – stödet och kan erhållas efter inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Fördelningen av det kommunala bidraget görs utifrån varje förenings procentuella andel av föregående års statliga stöd.

* De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år redovisar sina aktiviteter till kultur- och fritidsnämnden på samma sätt som man redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6 åringarna på samma sätt som det statliga stödet beräknas, med samma regler och belopp . Dessa summor läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och gör därefter uträkningen av varje förenings procentuella andel och fördelar det kommunala stödet med detta som grund.

* Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kultur- och fritidsnämnden.

 Ansökan om ekonomiskt stöd

Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 28 februari innevarande verksamhetsår.

Ansökan skall innehålla:
* föregående års verksamhetsberättelse inklusive balansräkning
* utvärdering av föregående verksamhetsår
* uppgifter om föreningen enligt den blankett som används
* verksamhetsplan

Det kontanta stödet utbetalas normalt vid fyra tillfällen per år.
Stöd som understiger 10.000 kronor utbetalas vid ett tillfälle per verksamhetsår.

Utvärdering

Utvärdering av verksamhet skall göras inför varje nytt ansökningstillfälle. Om det visar sig att föreningen inte genomfört sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet avräknas från kommande års stöd.

Skriv ut: