Fortsättning på skolgenomlysningen

2018-02-08 14:55

Den statistik som redovisas kring grundskolan (SKL:s hemsida, skl.se) och som av gemene man kan beskådas under Öppna jämförelser är definitivt inte bra och har så inte varit under ett antal år. Såväl meritvärden som effektivitetstal talar sitt tydliga språk.

Arvidsjaurs kommun uppvisar just nu ett mycket lågt effektivitetstal för grundskolan. Effektivitetstalet tar bland annat hänsyn till insatta resurser i relation till måluppfyllelse som sedan vägs samman till ett mått . Slutsatsen är att kommunens resurser måste kunna användas på ett mer effektivt sätt för att förbättra resultaten i grundskolan.

Åtgärder är redan påbörjade och i kortfattade drag så har följande insatser redan initierats:
Som en direkt följd av grundskolans dalande resultat under ett antal år så började politiken redan hösten 2016 vidta åtgärder för att komma tillrätta med situationen. En utredning beställdes vars syfte varit att genomlysa grundskolan (åk 1 till åk 9). Denna genomlysning har utförts av en extern konsultfirma (HRM) och resultaten av denna utredning ligger nu som grund för de åtgärder som påbörjats under hösten, där en översyn av ledningsstrukturerna inom grundskolan utgör en del. Syftet är att man vill försöka uppnå en enhetlig pedagogisk grundsyn inom hela grundskolans organisation från årskurs 1 till årskurs 9. Bland annat skall åtgärder sättas in betydligt tidigare för att förbättra måluppfyllelsen samt att kontakten med vårdnadshavare måste bli bättre. En högre grad av samverkan mellan skolan och hem skall eftersträvas.

För att detta skall kunna bli verklighet har nämnden fattat ett beslut om att grundskolan i Arvidsjaur i framtiden skall ledas av en rektor. Detta är ett beslut som tjänstemännen nu har att realisera. Hur grundskolans inre organisation (såväl pedagogiskt- som ledningsmässigt) kommer att se ut vet vi inte ännu. Detta blir ett prioriterat uppdrag för den nye grundskolerektorn, där fokus på elevernas förbättrade måluppfyllelse måste styra den organisatoriska utformningen.

Men Rom byggdes som bekant inte på en dag och att skapa förändringar och se till att de får genomslag i hela organisationen kommer att ta mer än ett läsår. Men skolförvaltningen arbetar målmedvetet för att lyfta hela organisationen (både elever och personal) för att förbättra resultaten och vi hyser inte det minsta tvivel att det kommer att gå! Vi har redan tillgång till en skicklig yrkeskår av bland annat lärare som kommer att utgöra en mycket viktig stomme inom den framtida grundskoleorganisationen.

Kristina Taimi, ordförande i BUN
Arvidsjaurs kommun

Lars-Håkan Andersson, tf skolchef 
Arvidsjaurs kommun

Nils-Åke Asplund, tf biträdande skolchef
Arvidsjaurs kommun

 


Skriv ut: