Kungörelse och inbjudan till samrådsmöte angående detaljplan för del av Arvidsjaur 9:5 - Stugby

Publicerat: 2018-02-26

Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 9:5 – Stugby är under upprättande.

Planområdet är beläget söder om centrala Arvidsjaur. Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av området med stugor och relaxavdelning samt att möjliggöra en försäljning av den mark Hotell Laponia i dagsläget arrenderar från kommunen.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Inom delar av planområdet föreslås strandskyddet upphävas.

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna är fastighetsägare, boende och andra berörda som har ett väsentligt intresse av ärendet.

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande.

Samrådsmötet äger rum den 12 mars 2018 kl. 18:00

Plats: Lokalen Månljuset i Kommunhuset, Arvidsjaur 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, senast den 22 mars 2018. Yttranden kan även skickas till mbhn@arvidsjaur.se

Förslaget finns tillgängligt i receptionen i kommunhuset i Arvidsjaur. Handlingar finns även att ta del av på kommunens hemsida, http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Skriv ut: