Köldmedier

Köldmedier används bl a i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. En del köldmedier innehåller ämnen som är skadliga mot ozonskiktet och bidrar till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. Därför finns lagar och regler för att minimera läckaget av miljöskadliga ämnen till luften.

Om du har en köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller mer än 10 kg köldmedia ska du anmäla detta till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Även nyinstallationer ska anmälas till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden genom en särskild kontrollrapport som upprättas i samband med installationen.
 
Regelbunden kontroll
För utrustning (aggregat) som bidrar till mer än 5 ton, men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter ska återkommande läckagekontroll utföras en gång per tolv månader. D.v.s. det får gå högst tolv månader mellan kontrollerna. När det finns läckagevarningssystem monterat får läckagekontrollsintervallet dubblas från 12 till 24 månader. 

För utrustning (aggregat) som bidrar till mer än 50 ton, men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter ska återkommande läckagekontroll utföras en gång per sex månader. D.v.s. det får gå högst sex månader mellan kontrollerna. När det finns läckagevarningssystem monterat får läckagekontrollsintervallet dubblas från 6 till 12 månader.

För utrustning (aggregat) som bidrar till 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer  ska återkommande läckagekontroll utföras en gång var tredje månad. D.v.s. det får gå högst tre månader mellan kontrollerna. . Utöver det gäller att system med 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem. När det finns läckagevarningssystem monterat får läckagekontrollsintervallet dubblas från tre till sex månader.

Efter att eventuella läckage har åtgärdats, ska kontroll ske inom en månad.

Läckagekontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Företag som är ackrediterade går att hitta på SWEDAC:s hemsida. Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna avtal med ett ackrediterat kylserviceföretag.

Årlig kontrollrapportering
Anläggningar som innehåller mer än sammanlagt 10 kg köldmedia ska varje år lämna eller skicka en sammanfattande rapport över de kontroller som gjorts under det senaste året till miljökontoret. Rapporten ska ha inkommit senast den 31 mars varje år. Det är den som äger anläggningen den 31 mars som har ansvar för att rapporten skickats in i tid. 

Miljösanktionsavgift
Den som använder köldmedier i sin verksamhet är ansvarig för att kontroll görs varje år. Om ingen kontroll görs utfärdas en miljösanktionsavgift ut på 5000 kr. Om det upprepas året därpå döms 10 000 kronor ut, d v s den dubbla miljösanktionsavgiften. Har årlig återkommande kontroll gjorts men rapporten inte inkommit i tid till miljökontoret döms en miljösanktionsavgift ut på 1000 kr. Upprepas detta fördubblas även denna avgift året därpå. Syftet med bestämmelserna om miljösanktionsavgift är att upprätthålla en hög standard i miljöpåverkande näringsverksamhet.

Undantag från kontroll
Platsbyggda aggregat som är byggda med ett slutet system på fabriken och inte kräver något montage på plats, t ex vanliga kylskåp och frysskåp behöver inte anmälas till miljökontoret. Stationära enhetsaggregat med högst 3 kg köldmedium omfattas inte av kraven på anmälan, årlig kontroll eller rapportering. De räknas därför inte med i sammanlagd mängd. Små befintliga enhetsaggregat som innehåller högst 0,9 kg CFC får vara kvar och användas tills de tjänat ut, om de står kvar på samma plats som 2004.

Läckagekontroll och certifiering

Om du utför läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation och service och underhåll ska du vara personcertifierad.

Ett personcertifikat kan du få när du genomgått en examination med både teoretiska och praktiska moment.

Om ditt företag installerar eller utför service och underhåll ska det också vara certifierat. Certifieringen innebär att företaget bland annat visar att man har tillräckligt antal certifierade personer i förhållande till sin förväntade verksamhet och att det finns nödvändiga verktyg och rutiner för personalen.

Vilka kunskaper och färdigheter som krävs för certifiering av personer och företag framgår av en bilaga till kommissionens förordning 303/2008 om certifiering för kyl- och värmeutrustning.

Publicerat av: Åsa Andersson
Senast ändrat: 2016-03-09